Biblioteka Publiczna w Kaliszu

DOM KULTURY+ INICJATYWY LOKALNE 2021 W KALISZU POMORSKIM

Z nieskrywaną przyjemnością informujemy, że Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim uzyskał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Pomimo znacznej konkurencji (prawie 2,5 razy więcej wniosków, niż w latach ubiegłych) nasz projekt Kalisz Pomorski+ Inicjatywy lokalne 2021 uzyskał wysoką notę i zakwalifikowany został, wśród 50 wniosków z całej Polski, do kolejnego etapu realizacji. Całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 30.000 zł.

  

     Program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021 skierowany jest do domów kultury, które gotowe są prowadzić nowatorskie działania animacyjne, projektowane w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę, a następnie poddane ewaluacji oraz ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej. Głównym celem realizowanego zadania jest nawiązanie bliskiej współpracy ze społecznością lokalną, odkrywanie talentów i zainteresowań, wyszukiwanie liderów i aktywnych grup mieszkańców, które mają potencjał i skłonne są do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju kulturalnego społeczności lokalnych. Zainspirowanie ich i zachęcenie do działania da Ośrodkowi Kultury nowe możliwości współpracy z mieszkańcami, a wspólne działania animacyjne posłużą wzmacnianiu potencjału społecznego i nawiązaniu stałych relacji z mieszkańcami gminy.

 

      W pierwszym etapie projektu zadanie postawione przez organizatorów, jego realizatorom (pracownikom M-GOK), polega na uczestnictwie w specjalistycznych szkoleniach przygotowujących do zdiagnozowania otoczenia Ośrodka Kultury w Kaliszu Pomorskim. Zwłaszcza w zakresie lokalnych potrzeb kulturalnych i artystycznych, oczekiwań mieszkańców naszego miasta i gminy wobec instytucji kultury, a także oceny atrakcyjności istniejących i proponowanych form spędzania czasu wolnego. Diagnoza, stworzona we współpracy z organizacją zewnętrzną, oprócz oczywistych korzyści wynikających z rozpoznania problemów i możliwości, które z pewnością wpłyną na przyszłe wielotorowe działania kaliskiego M-GOK,  pozwoli jednocześnie na identyfikację aktywnych osób i/lub grup społecznych, które skłonne byłyby realizować w przyszłości własne pomysły dzięki uzyskanym grantom finansowym. Pierwszy etap projektu będzie trwał do końca czerwca bieżącego roku i zakończy się prezentacją wyników stworzonej diagnozy dla środowiska lokalnego.

 

     W kolejnym etapie projektu Kalisz Pomorski + Inicjatywy lokalne 2021 ogłoszony zostanie konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne, które dzięki uzyskanemu dofinansowaniu mają szansę zostać przeprowadzone (do realizacji wybranych zostanie od 3 do 7 działań zaproponowanych przez mieszkańców).


     Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i złożenie wniosku oraz koordynację projektu, a także udzielającą wszelkich informacji dotyczących szczegółów realizowanych działań oraz przyszłych kryteriów wyboru lokalnych inicjatyw, jest pracownik Biblioteki Publicznej, St. Spec. ds. edukacji kulturalnej - Piotr Bejnarowicz, do którego można zwracać się z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi pomysłów na przeprowadzenie działań w ramach inicjatyw lokalnych. Na obecnym, wstępnym etapie realizacji projektu, wszelkie osoby zainteresowane przyszłym uczestnictwem w programie Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, prosimy o kontakt drogą mailową: mediateka.kaliszpom@wp.pl

 

 

Pozostałe wydarzenia

Pod koniec stycznia 2021 roku ruszył projekt, wspólna inicjatywa kilku bibliotek, dzięki której mieszkańcom Drawska Pomorskiego, powiatu drawskiego, a później województwa zachodniopomorskiego udostępniona została możliwość bezpłatnego korzystania z platformy dostępu do książek i audiobooków LEGIMI.

Drodzy mieszkańcy/ Szanowni Państwo!


    Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim przystąpił do realizacji działań w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021, którego celem jest zwiększenie zaangażowania ośrodków kultury w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek