Biblioteka Publiczna w Kaliszu

Kaliska gra rowerowa 'Skrzacie opowieści'

Dzięki programowi Działaj Lokalnie oraz przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, Nadleśnictwa Kalisz Pomorski oraz Urzędu Miejskiego, powstała kaliska, rowerowa gra terenowa „Skrzacie opowieści”.

 

 Jest to fabularyzowana, familijna gra rowerowa, skierowana do aktywnego odbiorcy w każdym wieku. Jej treść oparta jest na dawnych opowieściach i legendach ludowych pochodzących z okolic Kalisza Pomorskiego. Wiele elementów fabuły zostało zaczerpniętych z wierzeń ludów zamieszkujących od wieków tutejsze ziemie, z mitologii słowiańskiej i germańskiej. Trasa gry, licząca ponad sześćdziesiąt kilometrów, poprowadzi uczestników do kilkudziesięciu ciekawych miejsc, znajdujących się na terenie naszej gminy. Trasa ta, jak i sama rozgrywka, podzielona została odpowiednio na dwa lub cztery etapy. W poszczególnych lokacjach gracze będą musieli wykonać proste zadania, które związane będą z rozwojem fabuły. Uczestnicy gry dokonają wielu interesujących odkryć, poznają historię i ogromne bogactwo przyrody występujące w najbliższej okolicy Kalisza Pomorskiego.

 

Premiera gry odbyła się dnia 10.05.2014 r., podczas Majówki na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim. Tego też dnia można było rozpocząć rozgrywkę w „Skrzacie opowieści” i nabyć książkę w promocyjnej, niższej cenie. Ponadto, każdy kto tego dnia zakupił książkę ma szansę na udział w losowaniu, w którym wygrać można kosz piknikowy. Najbliższe losowanie odbędzie się dnia 05.07.2014 r. o godz. 1900, przed koncertem odbywającym się na Plaży Miejskiej. Kolejne losowanie kosza piknikowego odbędzie się podczas Jarmarku nad Jeziorem Ogórkowym, dnia 19.07.2014 r. po ceremonii topienia beczek.

 Gra rowerowa „Skrzacie opowieści” jest do nabycia w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim.

Regulamin konkursu dostępny poniżej:                                                                       

I. ORGANIZATOR KONKURSU

 
1.1 Organizatorem Konkursu jest Biblioteka Publiczna w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 31, zwana dalej Organizatorem.

 

II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 

2.1 Głównym celem konkursu jest promocja gry rowerowej „Skrzacie opowieści”.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

3.1 Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

3.2 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup książki „Skrzacie opowieści” w promocji, w dniu 10.05.2014 r. (sobota) w trakcie trwania Majówki, odbywającej się na Stadionie Miejskim w Kaliszu Pomorskim.

3.3 Każda osoba, która do dnia 05.07.2014 r., dostarczy ukończoną i prawidłowo rozwiązaną grę do Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, ma możliwość wzięcia udziału w konkursie i wygrania atrakcyjnych nagród (Poza tym, przysługuje jej nagroda za ukończenie gry – jedna ukończona gra, to jedna nagroda !!!).

3.4  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu.

 

IV. ZASADY KONKURSU

 

4.1 Konkurs polegał będzie na wylosowaniu jednego, szczęśliwego numeru „kuponu promocyjnego” - będącego jednocześnie dowodem zakupu książki.

4.2 „Kupon promocyjny” z wylosowanym numerem upoważnia do odbioru nagrody głównej.

4.3 Przy zakupie każdej książki kupujący otrzyma jeden „kupon promocyjny” uprawniający do udziału w losowaniu.

4.4 Ponadto rozlosowane zostaną trzy nagrody pocieszenia. „Kupon promocyjny” z wylosowanym numerem upoważnia do odbioru nagrody pocieszenia.

4.5 Pierwsze losowanie nagród odbędzie się dnia 05.07.2014 r. o godz. 1900 – przed koncertem odbywającym się na Plaży Miejskiej.

4.6 Losowanie zostanie przeprowadzone publicznie, pod nadzorem Komisji Konkursowej powołanej przez organizatora.

4.7 Terminy kolejnych losowań zostaną ogłoszone przez organizatora na stronie internetowej www.biblioteka.kalisz-pom.pl oraz na stronach lokalnych.

V. NAGRODA

 
5.1 Nagrodą główną w konkursie jest kosz piknikowy wraz z wyposażeniem.

5.2 Nagrodami pocieszenia będą gadżety ufundowane przez sponsorów.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


6.1 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pojawi się na lokalnych stronach internetowych najpóźniej tydzień po jego zakończeniu.

6.2 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej http://www.biblioteka.kalisz-pom.pl


6.3 Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji materiałów umieszczonych na stronie http://www.biblioteka.kalisz-pom.pl oraz zaprezentowanych w formie galerii.

6.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

6.5 Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

6.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6.7 Zebrane do Konkursu dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków związanych z Konkursem oraz dla celów związanych z programową działalnością Biblioteki. Dane będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883). Udostepnienie danych jest dobrowolne.

6.8 Składając zgłoszenie do konkursu w Bibliotece Publicznej uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest akceptacja niniejszego regulaminu.

6.9 Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Komisja Konkursowa.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biblioteki Publicznej w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 31, tel. 94 361 78 05 , mediateka.kaliszpom@wp.pl

Po zakończeniu promocji rowerową grę terenową „Skrzacie opowieści” można będzie nabyć w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim oraz Nadleśnictwie Kalisz Pomorski.

 

 

Grę rowerową „Skrzacie opowieści” dofinansowano ze środków Programu "Działaj Lokalnie VIII" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Organizacji Grantowej w Złocieńcu.

 

 

Pozostałe wydarzenia

W dn. 12 czerwca 2024 r. w Bibliotece Publicznej w Kaliszu Pomorskim odbyło się spotkanie poświęcone problematyce utworu Bernarda Werbera pt. „Imperium mrówek”. Ta książka to zaledwie tom pierwszy mrówczej trylogii.

Zachodniopomorskie Forum Kultury Kalisz
Pomorski
Ośrodek
Kultury


Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek